ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲੀ 'ਤੇ ਹੈਂਡਫੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ

ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ

Share This