ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ

ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ

– [Narrator] ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। HeatReadyCA.com ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ

– [Narradora] El calor extremo puede ser mortal especialmente para adultos de 65 años en adelante, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. Cuando sube la temperatura, recuerda lo más importante. Mantente hidratado. Visita tu centro de enfriamiento más cercano y revisa si hay señales de enfermedades relacionadas con el calor. Trabajemos juntos para protegernos unos a otros. Obtén más información en CuidateDelCalorCA.com. Un mensaje del Estado de California

Share This